Serveis

OFICINA TÈCNICA

Projectes d'arquitectura

La nostra dilatada experiència en la realització de projectes d'arquitectura ens permet oferir serveis professionals a particulars i promotors per a la redacció de projectes d'obra nova entre els quals destaquem:

 • - Habitatge unifamiliar aïllat (Xalets)
 • - Habitatge plurifamiliar aïllat o entre mitgeres
 • - Conjunts residencials
 • - Centres comercials
 • - Edificis Industrials
 • - Interiorisme i rehabilitació

Projectes de rehabilitació

Els edificis i els habitatges amb el pas del temps i especialment per la falta d'un manteniment adequat i pertinaç, a poc a poc van deteriorant-se fins a l'extrem de produir-se greus patologies. La rehabilitació és la tècnica que consisteix a detectar, diagnosticar i reparar aquests desperfectes que poden ser de diferent índole, no obstant això, prèviament és de summa importància establir tècnicament les causes que han provocat aquestes patologies que afecten a l'edificació. Actualment existeixen procediments i materials molt avançats que permeten renovar el seu aspecte i funcionalitat, millorant en molts casos la construcció original, però resulta imprescindible, abans de començar qualsevol obra, l'elaboració d'un projecte de rehabilitació que determini causes, solucions i costos.

Projectes de rehabilitació

Projectes d'espais esportius

Realitzem projectes d'obres per a la construcció i instal·lació d'espais destinats a activitats esportives i oci, així com piscines de diferents tipus i estils. Estudiem sobre el terreny la implantació més adequada per a cada client, dissenyem una proposta personalitzada d'acord amb les aspiracions de cada client i les possibilitats del projecte a fi d'escollir l'opció més adequada. Ens encarreguem de tramitar tots els permisos necessaris enfront de l'administració per aconseguir la llicència de construcció o de legalització.

Projectes d'enderrocament i adequació de solars per construir

Els treballs d'enderrocament són treballs per fer desaparèixer, totalment o parcialment, una edificació. En molts casos es tracta d'una tasca delicada i de gran responsabilitat, realitzem el projecte d'enderrocament perquè puguin executar-se les obres amb claredat, descrivint el procés de desconstrucció pas a pas a fi que pugui valorar-se inequívocament la seva execució. Assumim si cal la direcció facultativa i la coordinació de seguretat i per descomptat, realitzem un exhaustiu seguiment a peu d'obra, aplicant totes les mesures de seguretat necessàries d'acord amb la normativa vigent.

Projectes d'enderrocament i adequació de solars per construir

Amidaments i Pressupostos

Els amidaments i pressupostos abasten tots els conceptes necessaris per a l'execució d'un projecte, resulten imprescindibles al moment de calcular i detallar les característiques de les diferents partides per aconseguir una imatge fidel entre el projecte i l'obra. Aquest document té una importància crucial perquè els nostres clients no sofreixin increments en el preu final i tinguin des d'un primer moment la informació exacta de la inversió econòmica que van a comprometre.
A través d'ell els nostres tècnics poden auditar l'estat de l'obra controlant i verificant les possibles desviacions que es puguin originar, evitant pagaments d'obra no realitzada.

Direccions d’obra

Una vegada iniciada l'obra, a través de la direcció facultativa que duem a terme de les obres, els nostres clients disposen de tota la informació precisa de la seva evolució, mitjançant els informes que realitzem en cada visita de control i el contacte directe amb l'encarregat d'obra i els industrials corresponents. Bàsicament les direccions d'obra es componen de:

Direccions d’obra

FUNCIONS ADMINISTRATIVES
 • - Suport a les gestions per a l'obtenció de permisos oficials
 • - Suport a les gestions amb les companyies subministradores d'aigua, telefonia, llum i electricitat
 • - Seguiment i verificació dels amidaments
FUNCIONS TÈCNIQUES
 • - Comprensió i adaptació del projecte a les característiques de l'obra
 • - Seguiment de les diferents fites de l'obra
 • - Coordinació tècnica entre els diferents actors del projecte
 • - Preparació dels plànols de detall
 • - Elaboració i revisió de replantejos
 • - Control d'execució
 • - Control i seguiment dels amidaments
 • - Revisió de plànols final d'obra
 • - Recepció de l'obra
 • - Suport a les gestions per a l'obtenció de permisos oficials

Projectes d'enginyeria

Realitzem projectes en l'àmbit de l'Enginyeria aplicada als expedients d'Arquitectura per a tot tipus d'edificis tant de caràcter residencial com a industrial, comercial i assistencial.

Paral·lelament hem realitzat i tramitat enfront de l'Administració els expedients d'enginyeria annexos i exigibles en les Llicències d'obres. El seguiment dels mateixos, la direcció d'obra fins a la realització de el “As build” de final d'obra i “posta en marxa”.

Tenim una gran experiència en Expedients d'Activitats, Elèctrics, de Telecomunicacions, de Calefacció, d'Instal·lació de plaques solars per a ACS. També en aspectes de Cogeneració, alternativa a les plaques solars per a ACS i fotovoltaiques.

Si vostè és Promotor, Propietari o Industrial i li interessa la nostra opinió relacionada amb una propietat, activitat o adequació de la instal·lació a la normativa vigent, li orientarem.

Urbanisme

Els processos de desenvolupament urbanístics són llargs i intervenen diversos departaments de l'Administració, és convenient ser conscient d'això abans d'iniciar-los, així com estar informat dels terminis i els costos.

La nostra experiència en la realització de projectes en l'àmbit de l'Urbanisme ens situa en una posició immillorable per desenvolupar:

 • - Pla General
 • - Planes Parcials
 • - Estudis de Detall
 • - Projectes de Reparcel·lació-Compensació
 • - Projectes d'urbanització

Si vostè té un interès en aquesta matèria i posseeix una propietat en l'àmbit d'una zona, amb expectatives de desenvolupar o iniciar un procés urbanístic, cridi'ns i li orientarem segons siguin els seus interessos.

Urbanisme