Serveis

GESTIÓ

Certificat d'eficiència energètica

Des de l'1 de juny de 2013, els habitatges o locals subjectes a un procés de venda o lloguer, és obligatori que disposin del corresponent certificat d'eficiència energètica. En el cas de les administracions públiques està delimitat a edificacions amb una superfície útil superior a 250 m2.

El procediment consisteix en:

 • 1.- Visita a l'habitatge o local per al mesurament i presa de dades
  necessària per a l'elaboració del certificat d'eficiència energètica.
 • 2.- Redacció de l'informe del certificat d'eficiència energètica.
 • 3.- Tramitació davant el ICAEN (Institut Català d’Energia)
  a fi d'obtenir l'etiqueta energètica basada en l'informe presentat.
 • 4.- Recepció de la corresponent etiqueta energètica amb una validesa de 10 anys.

Inspecció
Tècnica del Edifici

La Inspecció Tècnica de l'Edifici és una inspecció obligatòria que han de passar tots els edificis, en funció de la seva antiguitat, a fi d'acreditar el seu bon estat quant a seguretat i estabilitat, la seva finalitat és establir un sistema de control periòdic sobre l'estat dels edificis, d'acord amb el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles. La ITE consisteix en:

- Realitzar una visita avaluant els elements comuns de l'edifici: vestíbul, escala, patis, instal·lacions, estructura, coberta i façana. Si després d'aquesta inspecció visual es detecten deficiències que comportin un risc immediat per a les persones, el tècnic ho comunica immediatament a la propietat i a l'ajuntament corresponent perquè s'adoptin mesures urgents.

- Redactar l'informe de la inspecció tècnica i qualificació de l'estat de l'edifici per part del tècnic. Segons les deficiències detectades, pot ser necessària la realització d'obres de reparació i el pertinent certificat de final d'obra.

- Obtenir el certificat d'aptitud emès per l'Administració. Si fos necessari, tramitem les ajudes de rehabilitació que disposen les diferents administracions. Els edificis de més de 45 anys estan obligats a passar la inspecció i obtenir el certificat d'aptitud. S'estableixen els següents terminis màxims per dur a terme la inspecció:

Inspecció
Tècnica del Edifici

S'ESTABLEIXEN ELS SEGÜENTS TERMINIS MÀXIMS PER A DUR A TERME LA INSPECCIÓ:
Antiguitat de l'edifici
 • Anteriors a 1930
 • Entre 1931 i 1950
 • Entre 1951 i 1960
 • Entre 1961 i 1970
 • A partir de 1971
Termini màxim per passar la inspecció
 • Fins al 31 de desembre de 2012
 • Fins al 31 de desembre de 2013
 • Fins al 31 de desembre de 2014
 • Fins al 31 de desembre de 2015
 • Fins al 31 de desembre de l'any que l'edifici arriba als 45 anys de antiguitat

La cèdula
d'habitabilitat

La cèdula d'habitabilitat d'un immoble és el document que certifica que un habitatge compleix amb els requisits d'habitabilitat per a aquest ús. En l'actualitat és necessària per a realitzar moltes gestions relacionades amb la compra i ocupació d'un habitatge, com demanar una hipoteca, vendre o llogar l'habitatge, contractar els serveis bàsics d'aigua, gas i electricitat. Es tracta d'un tràmit senzill que amb una sola visita per inspeccionar l'habitatge és suficient per obtenir la certificació d'habitabilitat, tramitant en el mateix dia la sol·licitud de la cèdula d'habitabilitat al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, perquè vostè la rebi per correu postal en 25 dies. Per obtenir-la és imprescindible que l'immoble estigui registrat com a habitatge, si no és així, cal realitzar una legalització del canvi d'ús. Aquest document caduca als 15 anys i ha de tramitar-se de nou passat aquest termini.

Llicències
d'activitat

Tramitem tot tipus de llicències d'activitat (Annexos I, II, III), permisos i comunicacions d'obertura, ja sigui comercial, industrial o magatzem. Disposem de professionals preparats per adequar la seva activitat als requeriments normatius i legals de les diferents administracions a les llicències d'activitat i prescripcions tècniques relatives a:

 • - La protecció d'incendis
 • - Al medi ambient
 • - A la supressió de barreres arquitectòniques
 • - A la legalització d'activitats
 • - Normativa sectorial

Llicències
d'activitat

Assessories

Qualsevol consulta sobre una situació creada que afecti a un edifici, solar o dret de propietat, posseeix diferents òptiques possibles. A més de les normatives i lleis aplicables en cada cas.

TENIM EXPERIÈNCIA A ASSESSORAR EN CAMPS COM:
 • - Estudis sobre la propietat, previs a Avantprojectes d'edificació i Urbanisme.
 • - Assessoria tècnica, en relació amb aspectes constructius i de patologies.
 • - Assessoria tècnica, en referència a aspectes d'aplicació de la Normativa.
 • - Assessoria Jurídica, en referència a aspectes de la propietat i propietat horitzontal específicament.
 • - Valoracions i peritatges, relacionats amb el fet constructiu, d'immobles, parcel·les, solars, etc.
 • - Estudis de viabilitat, prèvia a una actuació sobre una propietat, és interessant conèixer com es comportarà la inversió enfront d'un projecte determinat. Tant en el cas més senzill d'un habitatge unifamiliar, passant per actuacions de caràcter plurifamiliar, fins a una actuació urbanística.
 • - Test de l'edifici (Pre-ITE), prèvia sol·licitud d'ajudes i subvencions a l'Administració.

Sense cap compromís realitzarem un primer contacte.
És important que pugui aportar les següents dades en el cas d'una parcel·la o edifici:

 • - Situació (Adreça postal)
 • - Mesures o plans si disposa d'ells
 • - Altres dades que disposi

Els pot aportar tant via e-mail: info@guiverbarcelona.com, com personalment a la nostra oficina

Una vegada analitzat el seu cas, podem orientar-li telefònicament en el sentit més favorable per als seus interessos si amb això és suficient, en cas contrari podem acordar un dia de visita, ja sigui en la nostra oficina o bé en el propi emplaçament objecte de la consulta.